skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The Impact of Self-Complexity on Attitudes towards Online Marketing and Buying Intentions: Using the Internet Addiction as a Moderator

Hsiao, Chih-Hui ; Yeh, Shih-Shuo ; Tsai, Chin-Fa

Xing Xiao Ping Lun, Spring 2013, pp.79-102 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 18134483

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...