skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Outage Analysis of Opportunistic Cooperative Ad Hoc Networks with Randomly Located Nodes

Xing, Cheng-Wen ; Ding, Hai-Chuan ; Yang, Guang-Hua ; Ma, Shao-Dan ; Fei, Ze-Song

Journal of Computer Science and Technology, May 2013, Vol.28(3), pp.403-411 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10009000 ; E-ISSN: 18604749 ; DOI: 10.1007/s11390-013-1341-5

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...