skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

HEMD: An Integrated Tool of Human Epigenetic Enzymes and Chemical Modulators for Therapeutics

Huang, Zhimin ; Jiang, Haiming ; Liu, Xinyi ; Chen, Yingyi ; Wong, Jiemin ; Wang, Qi ; Huang, Wenkang ; Shi, Ting ; Zhang, Jian

PLoS One, Jun 2012, p.e39917 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0039917

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...