skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Nanofaceting as a stamp for periodic graphene charge carrier modulations

Vondracek, M ; Kucera, M ; Fekete, L ; Kopecek, J ; Lancok, J ; Kalita, D ; Coraux, J ; Bouchiat, V ; Honolka, J; Honolka, J (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Apr 2, 2016 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1038/srep23663

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...