skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Fast Computation and Applications of Genome Mappability

Derrien, Thomas ; Estellé, Jordi ; Knowles, David ; Raineri, Emanuele ; Guigó, Roderic ; Ribeca, Paolo

PLoS One, Jan 2012, Vol.7(1), p.e30377 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0030377

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...