skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The Airway Microbiota in Cystic Fibrosis: A Complex Fungal and Bacterial Community—Implications for Therapeutic Management

Delhaes, Laurence ; Monchy, Sébastien ; Fréalle, Emilie ; Hubans, Christine ; Salleron, Julia ; Leroy, Sylvie ; Prevotat, Anne ; Wallet, Frédérick ; Wallaert, Benoit ; Dei-Cas, Eduardo ; Sime-Ngando, Telesphore ; Chabé, Magali ; Viscogliosi, Eric

PLoS One, Apr 2012, Vol.7(4), p.e36313 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0036313

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...