skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Alba-Domain Proteins of Trypanosoma brucei Are Cytoplasmic RNA-Binding Proteins That Interact with the Translation Machinery

Mani, Jan ; Güttinger, Andreas ; Schimanski, Bernd ; Heller, Manfred ; Acosta-Serrano, Alvaro ; Pescher, Pascale ; Späth, Gerald ; Roditi, Isabel

PLoS One, Jul 2011, Vol.6(7), p.e22463 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0022463

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...