skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Methylphenidate Attenuates Limbic Brain Inhibition after Cocaine-Cues Exposure in Cocaine Abusers

Volkow, Nora ; Gene-Jack, Wang ; Tomasi, Dardo ; Telang, Frank ; Fowler, Joanna ; Pradhan, Kith ; Millard, Jayne ; Logan, Jean ; Goldstein, Rita ; Alia-Klein, Nelly ; Wong, Christopher

PLoS One, Jul 2010, Vol.5(7), p.e11509 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0011509

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...