skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

GaBoDS: The Garching-Bonn Deep Survey; IV. Methods for the Image reduction of multi-chip Cameras

Erben, T. ; Schirmer, M. ; Dietrich, J. P. ; Cordes, O. ; Haberzettl, L. ; Hetterscheidt, M. ; Hildebrandt, H. ; Schmithuesen, O. ; Schneider, P. ; Simon, P. ; Cuillandre, J. C. ; Deul, E. ; Hook, R. N. ; Kaiser, N. ; Radovich, M. ; Benoist, C. ; Nonino, M. ; Olsen, L. F. ; Prandoni, I. ; Wichmann, R. ; Zaggia, S. ; Bomans, D. ; Dettmar, R. J. ; Miralles, J. M.

Arxiv ID: astro-ph/0501144

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...