skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

NA IONALISM I SPORT ÎN ROMÂNIA INTERBELICA1

Constantin, Pompiliu-Nicolae

Research and Science Today, Mar 2012, pp.74-82 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 22474455 ; E-ISSN: 22859632

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    NA IONALISM I SPORT ÎN ROMÂNIA INTERBELICA1
  • Tác giả: Constantin, Pompiliu-Nicolae
  • Chủ đề: Romania ; Nationalism ; Borrowing ; Football
  • Là 1 phần của: Research and Science Today, Mar 2012, pp.74-82
  • Mô tả: L'ARTICLE LIE LE NATIONALISME AVEC UNE TENTATrVE DE « ROUMANISATION » DU SPORT, PARTICULIEREMENT POUR LES EQUIPES NATIONALES, EN REPOSANT L'ARGUMENT SUR ARTICLES MASS-MEDIA QUI EXPLIQUENT L 'INITIATIVE D 'INTRODUIRE UN SPORT NATIONAL. Stana scria în anuí 1938, înaintea unui meci amical al României cu...
  • Ngôn ngữ: Romanian
  • Số nhận dạng: ISSN: 22474455 ; E-ISSN: 22859632

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...