skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Despre "poporul muncitor unic" si locul minoritatilor nationale în cadrul "natiunii socialiste". Maghiari, germani si evrei în România lui Ceausescu (I)

Copilas, Emanuel

Sfera Politicii, Apr 2011, pp.65-74,120 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 12216720

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Despre "poporul muncitor unic" si locul minoritatilor nationale în cadrul "natiunii socialiste". Maghiari, germani si evrei în România lui Ceausescu (I)
  • Tác giả: Copilas, Emanuel
  • Chủ đề: Nationalism ; Minority & Ethnic Groups ; Ideology ; Patriotism ; Fascism ; Philosophy ; Political Theory
  • Là 1 phần của: Sfera Politicii, Apr 2011, pp.65-74,120
  • Mô tả: Nationalism represented a powerful semantic catalyst for romantic Leninism, by which I refer to the Romanian communist ideology during the "Ceausescu era", a hybrid and unique combination of Leninism, German philosophical romanticism, extreme nationalism and also Fascism. Within romantic-Leninist ideology,...
  • Ngôn ngữ: Romanian
  • Số nhận dạng: ISSN: 12216720

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...