skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Data modeling: Description or design?

Simsion, Graeme ; Milton, Simon ; Shanks, Graeme

Information & Management, May 2012, Vol.49(3-4), p.151 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03787206 ; E-ISSN: 18727530

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...