skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Creativity in the opportunity identification process and the moderating effect of diversity of information

Gielnik, Michael ; Frese, Michael ; Graf, Johanna ; Kampschulte, Anna

Journal of Business Venturing, Sep 2012, Vol.27(5), p.559 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 08839026 ; E-ISSN: 18732003

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...