skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

English-Transylvanian Contacts in the 17th Century: The Early Stuarts and Transylvania During the Thirty Years' War

Andersson, Daniel

The English Historical Review, Vol.127(525), p.441 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00138266

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...