skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The Potential Effects of Spatial Strategies on Urban Sprawl in Istanbul

Terzi, Fatih ; Bölen, Fulin

Urban Studies, May 2012, p.1229 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00420980 ; E-ISSN: 1360063X ; DOI: 10.1177/0042098011410334

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    The Potential Effects of Spatial Strategies on Urban Sprawl in Istanbul
  • Tác giả: Terzi, Fatih ; Bölen, Fulin
  • Chủ đề: Istanbul Turkey ; Urbanization ; Sustainable Development ; Industrial Development ; Profitability
  • Là 1 phần của: Urban Studies, May 2012, p.1229
  • Mô tả: Urban sprawl is one of the major issues regarding sustainable urban development. In response to concerns about sprawl, compact development strategies have been proposed to promote sustainable development. However, a compact development approach needs to pay attention to the crucial question of commercial...
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 00420980 ; E-ISSN: 1360063X ; DOI: 10.1177/0042098011410334

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...