skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Instant Innovation: From Zero to Full Speed in Fifteen Years - How Online Offerings Have Reshaped Marketing Research

Campbell, Colin ; Parent, Michael ; Plangger, Kirk

Journal of Advertising Research, 2011, Vol.51(1), p.72 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00218499 ; E-ISSN: 17401909

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...