skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A chromatin insulator driving three-dimensional Polycomb response element (PRE) contacts and Polycomb association with the chromatin fiber

Comet, I ; Schuttengruber, B ; Sexton, T ; Cavalli, G; Larose, Catherine (Editor)

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2011, Vol.108(6), pp.2294-2299 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...