skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

TUNE OUT: MUSIC, SOUNDSCAPES AND THE URBAN MISE-EN-SCÈNE

Beer, David

Information, Communication & Society, 01 December 2007, Vol.10(6), pp.846-866 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1369-118X ; E-ISSN: 1468-4462 ; DOI: 10.1080/13691180701751031

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...