skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Antagonistic signals between BMP4 and FGF8 define the expression of Pitx1 and Pitx2 in mouse tooth-forming anlage

St Amand, T R ; Zhang, Y ; Semina, E V ; Zhao, X ; Hu, Y ; Nguyen, L ; Murray, J C ; Chen, Y

Developmental biology, 15 January 2000, Vol.217(2), pp.323-32 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0012-1606 ; PMID: 10625557 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...