skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Deflecting Immigration: Networks, Markets, and Regulation in Los Angeles

MenjíVar, Cecilia

Social Forces, 2008, Vol. 87(2), pp.1158-1161 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037-7732 ; E-ISSN: 1534-7605 ; DOI: 10.1353/sof.0.0137

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Deflecting Immigration: Networks, Markets, and Regulation in Los Angeles
  • Tác giả: MenjíVar, Cecilia
  • Là 1 phần của: Social Forces, 2008, Vol. 87(2), pp.1158-1161
  • Số nhận dạng: ISSN: 0037-7732 ; E-ISSN: 1534-7605 ; DOI: 10.1353/sof.0.0137

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...