skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Reclaiming Feminist Futures: Co-Opted and Progressive Politics in a Neo-Liberal Age

Eschle, Catherine ; Maiguashca, Bice

Political Studies, October 2014, Vol.62(3), pp.634-651 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-3217 ; E-ISSN: 1467-9248 ; DOI: 10.1111/1467-9248.12046

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...