skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Patient safety, satisfaction, and quality of hospital care: cross sectional surveys of nurses and patients in 12 countries in Europe and the United States

Aiken, Linda H ; Sermeus, Walter ; Van Den Heede, Koen ; Sloane, Douglas M ; Busse, Reinhard ; Mckee, Martin ; Bruyneel, Luk ; Rafferty, Anne Marie ; Griffiths, Peter ; Moreno-Casbas, Maria Teresa ; Tishelman, Carol ; Scott, Anne ; Brzostek, Tomasz ; Kinnunen, Juha ; Schwendimann, Rene ; Heinen, Maud ; Zikos, Dimitris ; Sjetne, Ingeborg Strømseng ; Smith, Herbert L ; Kutney-Lee, Ann

BMJ : British Medical Journal, 2012, Vol.344 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0959-8138 ; E-ISSN: 1756-1833 ; DOI: 10.1136/bmj.e1717 ; PMCID: 3308724 ; PMID: 22434089

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...