skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Corrigendum to “Effectiveness of comprehensive disease management programmes in improving clinical outcomes in heart failure patients. A meta-analysis” [Eur J Heart Fail 7 (2005) 1133—1144]

Roccaforte, Rosa ; Demers, Catherine ; Baldassarre, Fulvia ; Teo, Koon K ; Yusuf, Salim

European Journal of Heart Failure, 2006, Vol. 8(2), pp.223-224 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1388-9842 ; E-ISSN: 1879-0844 ; DOI: 10.1016/j.ejheart.2006.01.014

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Corrigendum to “Effectiveness of comprehensive disease management programmes in improving clinical outcomes in heart failure patients. A meta-analysis” [Eur J Heart Fail 7 (2005) 1133—1144]
  • Tác giả: Roccaforte, Rosa ; Demers, Catherine ; Baldassarre, Fulvia ; Teo, Koon K ; Yusuf, Salim
  • Là 1 phần của: European Journal of Heart Failure, 2006, Vol. 8(2), pp.223-224
  • Số nhận dạng: ISSN: 1388-9842 ; E-ISSN: 1879-0844 ; DOI: 10.1016/j.ejheart.2006.01.014

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...