skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Enabling Accessibility Through Model-Based User Interface Development

Ziegler, Daniel ; Peissner, Matthias

Studies in health technology and informatics, 2017, Vol.242, pp.1067-1074 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0926-9630 ; PMID: 28873931 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...