skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The Gravitational Instability of an Infinite Homogeneous Rotating Viscous Medium in the Presence of a Magnetic Field

Stephenson, G; Imperial Coll. of Science and Tech., London (Corporate Author)

Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 01 May 1961, Vol.122(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0035-8711 ; E-ISSN: 1365-2966 ; DOI: 10.1093/mnras/122.5.455

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...