skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Satellite Observations of the Energetic Particle Flux Produced by the High-Altitude Nuclear Explosion of July 9, 1962

Durney, A. C ; Elliot, H ; Hynds, R. J ; Quenby, J. J; Imperial Coll. of Science and Tech., London (Corporate Author)

Nature (London), 29 September 1962, Vol.195(4848) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-0836 ; E-ISSN: 1476-4687 ; DOI: 10.1038/1951245a0

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...