skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Valency Changes in the Surface Oxide Films on Metals

Isaacs, H. S ; Leach, J. S. Llewelyn; Imperial Coll. of Science and Tech., London (Corporate Author)

Journal of the Electrochemical Society, 01 January 1963, Vol.110(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0013-4651 ; E-ISSN: 1945-7111 ; DOI: 10.1149/1.2425850

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...