skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

ON THE AQUEOUS CORROSION OF SOME ZIRCONIUM-TITANIUM ALLOYS

Leach, J.S.L ; Nehru, A.Y; Imperial Coll. of Science and Tech., London (Corporate Author)

Corrosion Sci, 01 June 1965, Vol.: 5 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1016/0010-938X(65)90003-X

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...