skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Nutrigenomic effect of conjugated linoleic acid on growth and meat quality indices of growing rabbit

Abdelatty, A. M ; Mohamed, Shereen A ; Moustafa, Mahmoud M. A ; Al-Mokaddem, Asmaa K ; Baker, M. R ; Elolimy, Ahmed A ; Elmedany, Shawky A ; Hussein, Shaymaa ; Farid, Omar A. A ; Sakr, Osama G ; Elhady, Mohamed A ; Bionaz, Massimo; Kadegowda, Anil Kumar Gopalapura (editor)

PLoS ONE, 2019, Vol.14(10) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0222404 ; PMCID: 6786800 ; PMID: 31600212

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...