skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Black carbon radiative forcing over the Tibetan Plateau: BC radiative forcing in Tibetan Plateau

He, Cenlin ; Li, Qinbin ; Liou, Kuo-Nan ; Takano, Yoshi ; Gu, Yu ; Qi, Ling ; Mao, Yuhao ; Leung, L. Ruby

Geophysical Research Letters, 25 November 2014, Vol.41(22) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0094-8276 ; E-ISSN: 1944-8007 ; DOI: 10.1002/2014GL062191

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...