skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Control of eukaryotic phosphate homeostasis by inositol polyphosphate sensor domains

Wild, R. ; Gerasimaite, R. ; Jung, J.-Y. ; Truffault, V. ; Pavlovic, I. ; Schmidt, A. ; Saiardi, A. ; Jessen, H. J. ; Poirier, Y. ; Hothorn, M. ; Mayer, A.

Science, 05/20/2016, Vol.352(6288), pp.986-990 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.aad9858

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...