skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Structural and Functional Studies on the Interaction of GspC and GspD in the Type ll Secretion System

Korotkov K ; Johnson, T ; Jobling, M ; Pruneda, J ; Pardon, E ; Heroux, A ; Turley, S ; Steyaert, J ; Holmes, R ; et Al; Brookhaven National Laboratory (Bnl) (Corporate Author)

PLoS Pathogens, 01 September 2011, Vol.7(9) [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...