skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

New User Interface Capabilities for Control Systems

Kasemir, Kay

PAC09, 2009

TRN: US201016%%473 ; Other: KC0402010

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
 • Nhan đề:
  New User Interface Capabilities for Control Systems
 • Tác giả: Kasemir, Kay
 • Chủ đề: Mathematical Methods And Computingcommunications ; Control Systems ; Eclipse ; Efficiency ; Java ; Programming ; Testing ; Sns Control System Eclipse
 • Là 1 phần của: PAC09, 2009
 • Mô tả: Latest technologies promise new control system User Interface (UI) features and greater interoperability of applications. New developments using Java and Eclipse aim to unify diverse control systems and make communication between applications seamless. Web based user interfaces can improve portability and remote access. Modern programming tools improve efficiency, support testing and facilitate shared code. This paper will discuss new developments aimed at improving control system interfaces and their development environment. Conference.
 • Nơi xuất bản: Oak Ridge National Laboratory (ORNL); Spallation Neutron Source
 • Năm xuất bản: 2009
 • Ngôn ngữ: English
 • Số nhận dạng: TRN: US201016%%473 ; Other: KC0402010

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...