skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A GOMS model applied to a simplified control panel design

Chavez, C. ; Edwards, R.M.

Transactions of the American Nuclear Society, 1992, Vol.65 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-018X ; TRN: 92-037519

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...