skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Percentage share of intraregional export value in total exports of ESCWA member countries by HS section 2011

UN (Corporate Author) ; Onu (Corporate Author)

External Trade Bulletin of the Arab Region, External Trade Bulletin of the Arab Region, Twenty-fifth Issue, pp.71-75

Series E-ISSN: 2412-1886 ; E-ISBN: 9789210609333 ; E-ISBN: 9210609336 ; DOI: 10.18356/4c45ee10-en-ar

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Percentage share of intraregional export value in total exports of ESCWA member countries by HS section 2011
  • Tác giả: UN (Corporate Author) ; Onu (Corporate Author)
  • Là 1 phần của: External Trade Bulletin of the Arab Region, External Trade Bulletin of the Arab Region, Twenty-fifth Issue, pp.71-75
  • Nơi xuất bản: New York: United Nations
  • Năm xuất bản: 18 July 2017
  • Ngôn ngữ: Arabic
  • Số nhận dạng: Series E-ISSN: 2412-1886 ; E-ISBN: 9789210609333 ; E-ISBN: 9210609336 ; DOI: 10.18356/4c45ee10-en-ar

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...