skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Stereochemistry of Dehydrogenation by D -Galactose Oxidase

Maradufu, A ; Cree, G. M ; Perlin, A. S

Canadian Journal of Chemistry (Revue canadienne de chimie), 1972, Vol.50(5), pp.768-768 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0008-4042 ; E-ISSN: 1480-3291 ; DOI: 10.1139/v72-117

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Stereochemistry of Dehydrogenation by D -Galactose Oxidase
  • Tác giả: Maradufu, A ; Cree, G. M ; Perlin, A. S
  • Chủ đề: Chemistry
  • Là 1 phần của: Canadian Journal of Chemistry (Revue canadienne de chimie), 1972, Vol.50(5), pp.768-768
  • Mô tả: not available
    non disponible
  • Số nhận dạng: ISSN: 0008-4042 ; E-ISSN: 1480-3291 ; DOI: 10.1139/v72-117

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...