skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Does Free Public Health Care Increase Utilization and Reduce Spending? Heterogeneity and Long-Term Effects

Hangoma, Peter ; Robberstad, Bjarne ; Aakvik, Arild

World Development, January 2018, Vol.101, pp.334-350 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0305-750X ; E-ISSN: 1873-5991 ; DOI: 10.1016/j.worlddev.2017.05.040

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...