skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Russia and the World: 2017 IMEMO forecast

Galeotti, Mark ; Kuhrt, Natasha ; Astrov, Alexander ; Freire, Maria Raquel ; Baev, Pavel K ; Kobrinskaya, Irina

New Perspectives. Interdisciplinary Journal of Central East European Politics and International Relations, 2017, Vol.25(3), pp.101-133 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2336-825X ; E-ISSN: 2336-8268

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...