skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The role and utilisation of public health evaluations in Europe: A case study of national hand hygiene campaigns

Latham, Jr ; Magiorakos, AP ; Monnet, DL ; Alleaume, S ; Aspevall, O ; Blacky, A ; Borg, M ; Ciurus, M ; Costa, Ac ; Cunney, R ; Dolinsek, M ; Dumpis, U ; Erne, S ; Gudlaugsson, O ; Hedlova, D ; Heisbourg, E ; Holt, J ; Kerbo, N ; Sorknes, Nina ; Lyytikainen, O ; Maltezou, HC ; Michael, S ; Moro, Ml ; Reichardt, C ; Stefkovicova, M ; Szilagyi, E ; Valinteliene, R ; Vatcheva-Dobrevska, R ; Viseur, N ; Voss, A ; Woodward, S ; Cordier, L ; Jansen, A

http://www.biomedcentral.com/content/pdf/1471-2458-14-131.pdf [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1471-2458 ; DOI: 10.1186/1471-2458-14-131

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...