skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Ethical challenges experienced by public health nurses related to adolescents’ use of visual technologies

Laholt, Hilde ; Mcleod, Kim ; Guillemin, Marilys ; Beddari, Ellinor ; Lorem, Geir

Nursing Ethics, September 2019, Vol.26(6), pp.1822-1833 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0969-7330 ; E-ISSN: 1477-0989 ; DOI: 10.1177/0969733018779179

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...