skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Do public health nurses in Norway promote information on oral health?

Skeie, Marit S ; Skaret, Erik ; Espelid, Ivar ; Misvær, Nina

BMC Oral Health. 2011 Sep 18;11(1):23 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1186/1472-6831-11-23

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...