skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Older persons' narrations on falls and falling-Stories of courage and endurance

Clancy, Anne ; Balteskard, Bjørg ; Perander, Bente ; Mahler, Marianne

International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, 01 January 2015, Vol.10(1) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1748-2631 ; DOI: 10.3402/qhw.v10.26123

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...