skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Russisk politikk

Sedelius, Thomas

Nordisk østforum, 2014, Vol. 28, nr. 2, pp.172-175 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0801-7220

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Russisk politikk
  • Tác giả: Sedelius, Thomas
  • Chủ đề: Jørgensen, Jørgen Holten ; Hønneland, Geir
  • Là 1 phần của: Nordisk østforum, 2014, Vol. 28, nr. 2, pp.172-175
  • Mô tả: Bokanmeldelse av: Russisk politikk / Jørgen Holten Jørgensen og Geir Hønneland
  • Ngôn ngữ: Swedish
  • Số nhận dạng: ISSN: 0801-7220

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...