skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

La place du livre numérique dans les bibliothèques publiques françaises : État des lieux et prospective / The Situation of Digital Books in French Libraries: Current Status and Prospective

Epron, Benoît

Canadian Journal of Information and Library Science, 2014, Vol.38(2), pp.80-96 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1195-096X ; E-ISSN: 1920-7239

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...