skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Science Diplomacy: Strategische Kommunikation in der Auswärtigen Wissenschaftspolitik

Fähnrich, Birte

ISBN: 978-3-658-02904-3 ; E-ISBN: 978-3-658-02905-0 ; DOI: 10.1007/978-3-658-02905-0

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...