skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Small-Area Income and Poverty Estimates: Priorities for 2000 and Beyond

Area, Panel on Estimates of Poverty for Small Geographic;; Graham Kalton (Editor) ; Constance F. Citro (Editor) ; National Research Council (Corporate Author) ; Division of Behavioral and Social Sciences and Education (Corporate Author) ; Commission on Behavioral and Social Sciences and Education (Corporate Author) ; Committee on National Statistics (Corporate Author) ; Panel on Estimates of Poverty for Small Geographic Area (Corporate Author)

ISBN: 9780309071468 ; ISBN: 0309071461 ; E-ISBN: 9780309501736 ; E-ISBN: 0309501733 ; DOI: 10.17226/9957

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...