skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Advancing Concepts and Models for Measuring Innovation: Proceedings of a Workshop

National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine ;Division of Behavioral and Social Sciences and Education ;Committee on National Statistics ;Mackie, Christopher;; Christopher Mackie (Editor) ; National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine (Corporate Author) ; Division of Behavioral and Social Sciences and Education (Corporate Author) ; Committee on National Statistics (Corporate Author)

ISBN: 9780309449519 ; ISBN: 0309449510 ; E-ISBN: 9780309449526 ; E-ISBN: 0309449529 ; DOI: 10.17226/23640

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...