skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The Bicentennial Census: New Directions for Methodology in 1990: 30th Anniversary Edition

National Academies Of Sciences, Engineering And Medicine;; Michael L. Cohen (Editor) ; Constance F. Citro (Editor) ; National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine (Corporate Author) ; Division of Behavioral and Social Sciences and Education (Corporate Author) ; Committee on National Statistics (Corporate Author)

ISBN: 9780309372978 ; ISBN: 0309372976 ; E-ISBN: 9780309372985 ; E-ISBN: 0309372984 ; DOI: 10.17226/21728

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...