skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Planar and Poly-Arc Lombardi Drawings

Duncan, Christian ; Eppstein, David ; Goodrich, Michael T. ; Kobourov, Stephen ; Löffler, Maarten ; Nöllenburg, Martin

Journal of Computational Geometry, 2018, Vol.9(1), pp.328-180x

ISSN: ; ISSN: 1920-180X

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Planar and Poly-Arc Lombardi Drawings
  • Tác giả: Duncan, Christian ; Eppstein, David ; Goodrich, Michael T. ; Kobourov, Stephen ; Löffler, Maarten ; Nöllenburg, Martin
  • Chủ đề: Cg, Graph, Gd
  • Là 1 phần của: Journal of Computational Geometry, 2018, Vol.9(1), pp.328-180x
  • Mô tả: In Lombardi drawings of graphs, edges are represented as circular arcs and the edges incident on vertices have perfect angular resolution. It is known that not every planar graph has a planar Lombardi drawing. We give an example of a planar 3-tree that has no planar Lombardi drawing and we show that...
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: ; ISSN: 1920-180X

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...