skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Triggers, bundles, protocols, and checklists–what every maternal care provider needs to know

Arora, Kavita Shah ; Shields, Larry E ; Grobman, William A ; D'Alton, Mary E ; Lappen, Justin R ; Mercer, Brian M

American Journal of Obstetrics and Gynecology, April 2016, Vol.214(4), pp.444-451 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-9378 ; E-ISSN: 1097-6868 ; DOI: 10.1016/j.ajog.2015.10.011

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...